Onze missie, visie en voorwaarden

Onze missie

Wij willen mensen op alle duikniveaus inspireren en opleiden tot goede en verantwoordelijke duikers, zodat ze overal ter wereld veilig en met plezier kunnen gaan duiken op boeiende duikplekken.

Onze Visie

Om een goede duiker te kunnen worden stellen we bij Technical Diving College de mens en het leerproces centraal. Wij willen goede feedback kunnen geven op het leerproces, zodat je tijdens een opleiding zelfvertrouwen opbouwt. Dat vereist lesgeven op maat, daarom geven we les in kleine groepen: kleinschaligheid en kwaliteit van onze opleidingen, dat is waar wij groot in willen blijven.

Onze voorwaarden

Lees voordat je met ons in zee wilt gaan even goed de voorwaarden door. Dat voorkomt vervelende verassingen achteraf.

1. Definities

 1. Technical Diving College : de duikschool alwaar de Klant een opleiding volgt of afneemt.
 2. Klant: degene die opleidingen volgt, of materialen afneemt bij Technical Diving College.
 3. Opleidingplek: het recht op deelname aan een reeks lessen op vastgestelde lesdata die horen bij een volledige leergang voor een opleiding.
 4. Reservering: een intentie uitgesproken door de klant om aan een bepaalde opleiding van het Technical Diving College of een evenement, georganiseerd door Technical Diving College, deel te willen nemen.
 5. Boeking: een overeenkomst tussen de Klant en Technical Diving College die recht geeft op een opleidingsplek, of gebruik van materialen gedurende een bepaalde periode

2. Reserveringen voor opleidingen

 1. Een reservering voor een opleiding kan mondeling gemaakt worden, in persoon, of over de telefoon.
 2. Een reservering kan per e-mail gemaakt worden naar gerard (at) Technical Diving College.nl
 3. Een reservering kan via www. Technicaldivingcollege.nl gemaakt worden.
 4. Elke reservering, geplaatst via een andere vorm van communicatie dan de voorgenoemde wordt niet geaccepteerd als geldige reservering, en derhalve niet in behandeling genomen.
 5. Een klant dient op de datum van reservering de leeftijd van 18 jaar te hebben. Indien blijkt dat hier niet aan voldaan is, kan Technical Diving College besluiten de reservering niet in behandeling te nemen, of ongedaan te maken.
 6. Technical Diving College zal op basis van de gemaakte reservering een factuur per e-mail verzenden, naar het e-mailadres dat bij reservering is opgegeven door de klant.
 7. Technical Diving College gaat ervan uit dat de klant het juiste e-mailadres heeft opgegeven, en dat de klant toegang heeft tot de e-mails die horen die aan dit adres verzonden worden.
 8. Vanaf het moment van plaatsing van de reservering zal Technical Diving College een opleidingsplaats vrij houden voor de opleiding waar deze reservering betrekking op heeft, voor de persoon die de reservering geplaatst heeft, voor de duur van de betalingstermijn van de verzonden factuur.
 9. Zodra de betalingstermijn van een reservering verstreken is, mag Technical Diving College de opleidingsplaats waar deze reservering betrekking op heeft weer aanbieden aan de markt.
 10. Een reservering heeft betrekking op een opleidingsplaats voor een bepaalde datum, en uitsluitend deze datum. Hiervan kan alleen na overleg en goedkeuring door Technical Diving College van worden afgeweken.
 11. Een reservering voor een opleiding geeft recht op deelname aan de betreffende opleiding, zodra het factuurbedrag van de door het Duikhuis verzonden factuur volledig betaald is. Een reservering wordt dan een boeking.
 12. Technical Diving College kan de Klant weigeren les te geven indien de opleiding niet volledig is betaald.
 13. Indien een reservering minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding is geplaatst, dient het factuurbedrag direct na verzending van de factuur te worden voldaan.
 14. Indien een reservering minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding is geplaatst, mag het Technical Diving College de gekozen opleidingsplek, waar deze reservering betrekking op heeft, blijven aanbieden aan de markt zolang de kosten voor de gekozen opleiding niet volledig voldaan zijn.
 15. Indien de reservering is voor een opleiding waar bepaalde materialen bij de prijs zijn inbegrepen, dan zullen deze materialen pas geleverd worden zodra het volledige factuurbedrag is voldaan.

3. Medische verklaring en volgen van de duikgedragsregels

 1. Na reservering zal Technical Diving College de Klant een formulier voor Medische Verklaring – zoals meest recent voorgeschreven door Raid/IANTD/PADI – en “Verklaring van begrip van goed duikgedrag” – zoals de meeste recent voorgeschreven door Raid/IANTD/PADI – verzenden naar het e-mailadres dat door de Klant bij als onderdeel van de reservering is opgegeven.
 2. Technical Diving College mag de Klant vragen de “Medische Verklaring” te lezen, naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
 3. Technical Diving College mag de Klant vragen de “Verklaring van begrip van goed duikgedrag” te lezen, naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
 4. Indien de Klant een van de vragen op de Medische Verklaring met een JA heeft beantwoord, dient de Klant een bewijs van goedkeuring te overleggen, afgegeven door een keuringsarts voor de duiksport, alvorens deze aan de opleiding deel kan nemen.
 5. De Klant dient op zijn minst de “Medische Verklaring”, Verklaring van begrip van goed duikgedrag”, en indien van toepassing de verklaring van een keuringsarts voor de duiksport ingevuld en ondertekend mee te nemen, naar de eerste les van de betreffende opleiding.
 6. Zolang de klant niet aan een van de punten 3b, 3c, 3d, of 3e voldoet, mag Technical Diving College de klant weigeren les te geven.
 7. Indien de Klant niet aan een van de punten 3b, 3c, 3d, of 3e voldoet, blijft de klant Technical Diving College de kosten voor de opleiding onverminderd verschuldigd.
 8. Indien als het gevolg van de onder 3f genoemde situatie, de Klant niet aan de opleiding deel kan nemen, zal Technical Diving College er zich voor inspannen de Klant op een later moment aan de opleiding deel te laten nemen.
 9. Indien de Klant bij het aanbieden van alternatieve opleidingsdata zoals beschreven onder 3h dan mag deze besluiten de reservering te annuleren, waarbij 20% annuleringskosten in rekening gebracht zullen worden.
 10. Indien de Klant wel aan 3a, 3b en 3c voldoet, maar een keuringsarts voor de duiksport acht de Klant ongeschikt voor de duiksport, en de opleiding waar de Klant een reservering voor heeft geplaatst, dan heeft de Klant recht op volledige restitutie van het opleidingsbedrag, ten bedrage van de hoeveelheid die tot dan toe voldaan is.

4. Overmacht

 1. Technical Diving College verplicht zich tot het leveren van de overeengekomen diensten tenzij er sprake is van overmacht.
 2. Er is sprake van overmacht tot nakoming van de overeenkomst door Technical Diving College indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van Technical Diving College. Dat is onder andere, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen welke niet behoren tot de risico’s die verbonden zijn aan de bedrijfsvoering van Technical Diving College.
 3. Het Technical Diving College verplicht zich tot het eenmalig bieden van alternatieve opleidingsdagen of lessen zodra deze in geval van overmacht geen doorgang konden vinden.

5. Betaling

 1. Betaling zal geschieden naar aanleiding van een verzonden, of overhandigde factuur.
 2. Verzending van een factuur vindt plaats binnen 2 werkdagen na het plaatsen van een reservering.
 3. Het totaalbedrag van een factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

6. Verstrekking van een brevet

 1. Als, en pas een opleiding wordt afgerond met het verstrekken van een brevet, en als de klant aan de uitvoerings- en brevetteringsvereisten (zoals voorgeschreven door RAID / PADI)en IANTD voor een gevolgde opleiding heeft voldaan, en als de klant aan de bijbehorende betalingsverplichtingen heeft voldaan, zal het Technical Diving College een brevet verstrekken.
 2. De instructeur, die is aangesteld, ingehuurd of ingezet door Technical Diving College beoordeelt of de klant aan deze uitvoeringsvereisten heeft voldaan.
 3. Technical Diving College volgt hierin het beoordelingsvermogen van deze instructeur, tenzij is redelijkerwijs is aangetoond dat de instructeur andere criteria hanteert dan de uitvoeringsvereisten zoals deze door Raid, PADI en IANTD zijn voorgeschreven.

7. Annulering door de Klant

 1. Een klant heeft binnen de betaaltermijn van een verzonden factuur, het recht een reservering te annuleren, waarmee de verplichtingen tussen Technical Diving College en de klant komen te Vervallen.
 2. Indien een klant een reservering annuleert binnen de gestelde betaaltermijn, en minstens 4 weken voor aanvang van de opleiding wordt de klant geen annuleringskosten in rekening gebracht.
 3. Indien een klant een reservering of boeking minder dan 4 weken voor aanvang van de opleiding annuleert, wordt de klant annuleringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 15 % van het betreffende Factuurbedrag
 4. Indien een klant een reservering of boeking minder dan 1 week voor aanvang van de opleiding annuleert, wordt de klant annuleringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 30% van het betreffende factuurbedrag.
 5. Indien een klant 1 week voor aanvang van de opleiding een reservering heeft geplaatst, niet betaalt binnen de betalingstermijn, en niet annuleert, treedt artikel 2 lid i. in werking, en wordt de klant annuleringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 30% van het betreffende factuurbedrag.
 6. Indien een klant minder dan 4 weken voor aanvang een reservering heeft geplaatst, niet betaalt binnen de betalingstermijn, en niet annuleert, treedt artikel 2 lid i. in werking, en wordt de klant annuleringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 15% van het betreffende factuurbedrag.
 7. Indien een klant minstens 4 weken voor aanvang een reservering heeft geplaatst, niet betaalt binnen de betalingstermijn, en niet annuleert, treedt artikel 2 lid i. in werking, en wordt de klant geen annuleringskosten in rekening gebracht.
 8. Indien bij annulering door de klant sprake is van aantoonbare overmacht, worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.

8. Annulering door Technical Diving College

 1. Technical Diving College heeft het recht een reservering of boeking te annuleren, waarmee de verplichtingen tussen Technical Diving College en de klant komen te vervallen en eventuele gemaakte betalingen die verband houden met de reservering of boeking, zullen worden gerestitueerd.
 2. Indien de klant na de start van de opleiding voortijdig wenst te beëindigen, en er geen sprake is van overmacht, zal er geen restitutie van plaatsvinden van gemaakte betalingen die verband houden met de opleiding.
 3. Indien de klant de opleiding voortijdig wenst te beëindigen, en er sprake is van overmacht, zal er restitutie plaatsvinden van gemaakte betalingen die verband houden met de betreffende opleiding, voor ten hoogste een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot het deel van de opleiding dat niet meer gevolgd zal worden, met uitzondering van de bedragen die verband houden met verstrekte opleidingsmaterialen.

9. Voortijdige beëindiging en restitutie

 1. Indien de klant na de start van de opleiding voortijdig wenst te beëindigen, en er geen sprake is van overmacht, zal er geen restitutie van plaatsvinden van gemaakte betalingen die verband houden met de opleiding.
 2. Indien de klant de opleiding voortijdig wenst te beëindigen, en er sprake is van overmacht, zal er restitutie plaatsvinden van gemaakte betalingen die verband houden met de betreffende opleiding, voor ten hoogste een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot het deel van de opleiding dat niet meer gevolgd zal worden, met uitzondering van de bedragen die verband houden met verstrekte opleidingsmaterialen.

10. Opleidingsdata

 1. De Klant kan een overeengekomen opleiding uitsluitend volgen op de dagen zoals deze op www.Technical Diving College.nl zijn bekend gemaakt op de datum van het plaatsen van een reservering voor deze opleiding, en zoals die horen bij de klas, groep, of startdatum die werd gekozen bij het plaatsen van de reservering, of het vastleggen van de boeking.
 2. Indien de Klant wenst daar vanaf te wijken kan dit uitsluitend na voorlegging aan, en goedkeuring door Technical Diving College.
 3. Het Technical Diving College verplicht zich niet tot het mogelijk maken, of organiseren van alternatieve opleidingsdagen of lessen indien een klant niet in staat is een of meerdere opleidingsdagen of lessen bij te wonen, om welk een reden dan ook.
 4. Een Klant heeft geen recht op restitutie van de kosten verbonden aan de lessen of opleidingsdagen die de Klant niet heeft kunnen volgen.

11. Gebruik duikuitrusting

 1. Indien de klant duikmaterialen huurt, of in bruikleen heeft gekregen van Technical Diving College voor de duur van een opleiding, dan dient de klant de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van deze duikmaterialen.
 2. Bij verlies of diefstal wordt de aanschafwaarde van de duikmaterialen door Technical Diving College bij de klant in rekening gebracht.
 3. Indien is vastgesteld dat de duikmaterialen door onzorgvuldig handelen van de klant beschadigd of defect geraakt zijn, zullen de kosten voor herstel of vervanging door Technical Diving College bij de klant in rekening gebracht worden.
 4. Indien een klant materialen huurt bij Technical Diving College, zal hiervoor een aparte huurovereenkomst getekend worden.

12. Voortijdige beëindiging en restitutie

 1. Technical Diving College verklaart dat alle gegevens die zij verkrijgt van de klant als vertrouwelijk zullen worden behandeld, en derhalve niet verhandeld, verleend of uitgeleend aan derden, tenzij het Technical Diving College daar wettelijk toe verplicht kan worden.
 2. Technical Diving College mag de klant aanbiedingen doen vanuit het eigen product- en dienstenaanbod op basis van de gegevens die de klant bij inschrijving en administratie heeft verstrekt om deel te kunnen nemen aan evenement en opleidingen, mits de klant daar uitdrukkelijk toestemming toe gegeven heeft.

13. Prijswijzigingen

Technical Diving College behoudt zich het recht voor te allen tijde prijzen van haar producten en diensten te wijzigen zonder daar vooraf melding van te maken, met uitzondering van de gesloten overeenkomsten en lopende reserveringen.

14. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, boekingen en aankopen, gedaan bij Technical Diving College.
 2. Op alle overeenkomsten gesloten met Technical Diving College is Nederlands recht van toepassing.