Close

Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bootduiken aangeboden door Technical Diving College , en worden bij boeking van een bootduik aan de deelnemer verstrekt. Door het accepteren van het boekingsformulier wordt de deelnemer geacht van de algemene voorwaarden op de hoogte te zijn en hiermee in te stemmen.

1. Aanmeldingen en betalingen
Aanmeldingen geschieden via onze website; naar aanleiding van deze reservering en betaling wordt een boekingsformulier toegezonden. Dit boekingsformulier is een bevestiging van de reservering voor de overeengekomen datum.

2. Hoofdaansprakelijke deelnemer
Wie een bootduik boekt voor zichzelf en andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor iedereen die hij/zij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige deelnemers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend en ze moeten begeleidt worden door een meerderjarige deelnemer/begeleider.

3. Wijzigingen door de deelnemers
De deelnemer heeft het recht om na totstandkoming van de boeking wijzigingen door te geven aan Technical Diving College . Technical Diving College zal proberen deze wijzigingen door te voeren voor zover dit haalbaar is, maar behoudt zich het recht voor om bepaalde wijzigingen niet door te voeren.

4. Reisduur/programma
Bootduiken worden samengesteld op grond van informatie waarover Technical Diving College vlak voor het vertrek beschikt. In overmachtssituaties veroorzaakt door wijzigingen in dienstregelingen, conflicten, natuurrampen, politieke conflicten, mechanische pech, weersomstandigheden etc. kunnen wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn, of kan een bootduik komen te vervallen. Wanneer een reis door overmacht niet door kan gaan zullen wij al het mogelijke doen om een gelijkwaardige reis aan te bieden. Wanneer door een overmachtssituatie tijdens een reis wijzigingen optreden wordt hierover met de deelnemer overlegd. De reisleiding neemt uiteindelijk de beslissingen en heeft het recht wijzigingen aan te brengen in reisroute, (activiteiten) programma en dagindeling.

5. Reisverzekering
Voor duikers is een duiksportverzekering verplicht.

6. Annulering door Technical Diving College
Indien een bootduik wegens onvoldoende deelname of door andere omstandigheden niet doorgaat, wordt de hoofddeelnemer hiervan op de hoogte gesteld. Indien annulering door Technical Diving College plaatsvindt als gevolg van overmacht en andere van buiten komende oorzaken zoals weersomstandigheden, krijgt deelnemer het volledige bedrag van de betaalde aanbetaling na aftrek van gemaakte kosten geretourneerd.

7. Annulering door deelnemer
Annulering door de deelnemer dient telefonisch of via een email plaats te vinden uiterlijk 3 ( drie) dagen voor vertrek. Bij aldus tijdig ontvangen annulering worden de betaalde voorschotten onder aftrek van al gemaakte kosten terugbetaald. Bij te late annulering vervalt het recht op retournering van de aanbetaling.

8. Klachten
De bemanning is er om de reis zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Mochten er echter klachten of opmerkingen zijn, bespreek deze dan meteen met de schipper, zodat deze uw klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid kan proberen op te lossen. Is dit niet naar tevredenheid gebeurd, dan kan naar aanleiding van een schriftelijk binnen drie weken na de reisdatum ingediende klacht alsnog worden getracht een oplossing te zoeken.

9. Aansprakelijkheid
Technical Diving College is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst. De uitvoering dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en gewoonten en van de beperkingen die de bestemming van de reis met zich meebrengt, en er dient rekening gehouden te worden met de aard van de bootduik. Technical Diving College stelt zich niet aansprakelijk voor:

  • Schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheid en de lichamelijke conditie van de reiziger, schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Technical Diving College , of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Technical Diving College kunnen worden toegerekend.
  • Vertragingen en/of schade geleden door oorlogshandelingen, stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden.
  • Diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen.
  • Het door deelnemers in bezit hebben van volgens de Nederlandse wetten verboden stoffen en goederen.
  • Het door deelnemers handelen in strijd met de wetten en zeden van Nederland.
  • Schade waarvoor de reis- en/of annuleringsverzekering dekking geven.
  • Gebruik door de deelnemer van de door Technical Diving College aangeboden duik- en/of andere faciliteiten geschiedt op eigen risico. Technical Diving College kan bij eventuele optredende calamiteiten nooit aansprakelijk worden gesteld.
  • Op elke overeenkomst tussen Technical Diving College en deelnemers is het Nederlands recht van toepassing.

10. Verplichtingen deelnemers
De deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van het personeel op te volgen tijdens de vaart.
U als gebrevetteerde duiker kent het Nederlandse water en met name het Grevelingen meer. U bent in het bezit van een geldig sportduik brevet en u heeft tevens een duikverzekering en een medische verklaring conform uw opleidingsinstituut ( PADI) (IANTD) (TDI) etc etc.
De deelnemers zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van de verplichtingen.

11. Wijzigingen, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum